• Voorwaarden "Introducee Actie"

  Wanneer een introducee zich direct na een GRATIS proefles bij de dansschool inschrijft ontvang jij als lid 2 maanden 10 % korting. Lees de voorwaarden hieronder;

  - Deze actie is alleen geldig voor leden 

  - Deze actie is geldig vanaf 1 september 2017 t/m 18 december 2017

  - Deze actie is geldig wanneer een introducee zich direct na een proefles inschrijft middels een inschrijfformulier, verkrijgbaar in de dansschool

  - Deze actie is geldig wanneer een introducee zich inschrijft op een flexibel maandabonnement van minimaal 2 keer per week of een voordelig jaar abonnement van minimaal 1 keer per week.

  - Tijdens deze korting actie is opzeggen of wijzigen van het abonnement niet mogelijk

  - De actie geldt per persoon, per introducee, per 2 maanden.  

   

   

 • Voorwaarden "Leden Actie"

  Ben je vóór 1 september 2017 lid geworden? Dan krijg jij 5 extra lessen cadeau die je van 5 september t/m 30 september 2017 mag benutten. Je mag van het hele lesaanbod gebruik maken. Let Op! De nieuwe lessen op het rooster zijn op voorbehoud van animo. Meld je tijdig aan voor de extra lessen. T

  Stuur een mail naar info@divine-studio.nl met als titel LEDEN ACTIE en geef de 5 lessen door.

 • Voorwaarden "Zomer Actie"

  Word nu lid en dans de hele maand augustus GRATIS

  - Actie is alleen geldig gedurende de maand augustus 2017 en bij inschrijving vóór 14 augustus

  - Actie geldt alleen voor nieuwe leden

   

 • Algemene voorwaarden

   

  Welkom

  Artikel 1. Algemeen

  Artikel 2. Inschrijven

  Artikel 3. Contributie en betalingsvoorwaarden

  Artikel 4. Afmelding

  Artikel 5. Beëindiging inschrijving

  Artikel 6. Aansprakelijkheid

  Artikel 7. Huisregels

  Artikel 8. Toepassing

   

  Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw inschrijving bij Divine Dance Studio. Het is dus uitermate belangrijk, dat u deze voorwaarden goed doorleest en u bewust bent van de inhoud en consequenties.

   

  Artikel 1. Algemeen

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of opdrachten van Divine Dance Studio, hierna ook te noemen: de dansschool.

   

  Artikel 2. Aanmelden en Inschrijven

  2.1.         De dansschool is toegankelijk voor personen vanaf 3 jaar. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij de dansschool inschrijven. Onder minderjarigen wordt verstaan, personen tot 18 jaar. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden;

   

  2.2.         Door het inleveren van een “volledig” ingevuld inschrijfformulier  wordt u voor een bepaalde periode cursist, (met uitzondering van een losse les of eenmalige workshop) van de dansschool;. Indien u zich inschrijft gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden;

   

  2.3.        Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar;

   

  2.4.        U kunt zich alleen in de dansschool inschrijven middels een inschrijfformulier die u van een docent mee krijgt;

   

  2.5.        Elk persoon heeft het recht op tenminste 1 gratis proefles in een discipline naar keus uit het reguliere rooster. U dient zich hiervoor aan te melden via het aanmeldformulier op de website. U kunt geen gratis proefles nemen tijdens of voor een actie, cursus, workshop of andere speciale activiteit of evenement;

   

  2.6.        Restitutie van het cursusgeld na inschrijving is niet mogelijk.

   

  Artikel 3. Lidmaatschap voorwaarden

  3.1.         De dansschool maakt onderscheid tussen danslessen en workout (sport)-lessen.

  De dansschool maakt onderscheid in dans- en sportniveaus en leeftijd. Bij uw eerste aanmelding bepaalt u samen met de docent het juiste startniveau;

   

  3.2.         De dansschool maakt onderscheid tussen een losse les, een flexibel maandabonnement  of een vast jaarabonnement waarbij u de keus heeft om één, twee, vier of zes keer per week te dansen. U kiest een vaste dag en discipline. Rouleren van disciplines is niet mogelijk;

   

  3.3.         Een losse les is geen proefles en is niet gratis tenzij dit van te voren is afgesproken of aangegeven bijvoorbeeld tijdens een actieperiode of andere vormen van promotie;

   

  3.4.         Onder cursussen verstaan wij dans- en workout (sport)-lessen die periodiek zijn. Dit kunnen een aantal dagen achter elkaar zijn of weken of maanden op vaste tijden. Van te voren wordt de periode, frequentie en duur van de les en hoogte van de contributie bekend gemaakt. Een cursus wordt, bij voldoende animo in overleg verlengd of herhaald;

   

  3.5.         Onder workshops verstaan wij een eenmalige dans- of workout-activiteiten die vaak gebonden is aan een thema en of een gelegenheid. Een workshop kan ook uit opdracht gevoerd worden en op maat gemaakt naar de wensen van de klant/opdrachtgever. Van te voren wordt de periode, frequentie en duur van de les en hoogte van de contributie bekend gemaakt;

  3.6.         U kunt alleen een abonnement nemen op het vaste en reguliere lesaanbod; dit zijn dans- en workout-lessen die op vaste basis en wekelijks worden aangeboden. De dansschool biedt maand en jaar abonnementen van verschillende dans- en sportdisciplines. Bij het aangaan van een abonnement hoeft u zich niet telkens opnieuw aan te melden voor de dans- en workout-lessen;

   

  Lidmaatschap voorwaarden uitzondering

  3.7.        Als u vóór 1 september 2017 lid bent geworden van Divine Dance Studio behoort u tot het oude regelement (de voorwaarden die golden vóór 1 september 2017). U behoud uw flexibel maandabonnement en de daarbij horende contributie kosten die vóór 1 september 2017 werden gehanteerd aan dit abonnement.

   


  Artikel 4. Contributie en betalingsvoorwaarden

  4.1.         Voor elke losse les, workshop, cursus, opdrachten, dans en/of sport abonnementen en diensten, is vooraf de hoogte van de kosten bekend.

  4.2.         De vermelde prijzen voor bovengenoemde activiteiten zijn in euro’s;

  4.3.         De dansschool bepaalt periodiek de hoogte van de contributie voor de cursussen, activiteiten of diensten en zal deze per seizoen indexeren;

  4.4.         U kunt geen rechten ontlenen uit eventuele (kortings-)acties uit het verleden;

  4.5.         Bij aanmelding voor een losse les of workshop, verplicht u zich de volledige contributie vooraf bij de behorende gekozen activiteit te betalen in contanten;

  4.6.         Bij inschrijving voor een cursus, verplicht u zich de volledige contributie in één keer vooraf bij de behorende gekozen activiteit te betalen in contanten of door het invullen van de machtiging, een zogenoemde incasso-opdracht. U machtigt hiermee de dansschool het betreffende bedrag eenmalig van uw rekening af te halen;

   

  Flexibel maandabonnement

  4.7.         Kiest u voor een flexibel maandabonnement dan verplicht u zich in te schrijven en de dansschool te machtigen om maandelijkse de contributie via een automatische incasso te incasseren. Door het invullen van het inschrijfformulier voor een maandabonnement machtigt u hiermee de dansschool het betreffende bedrag van uw rekening af te schrijven voor onbepaalde periode, tot het moment van opzegging; Uw flexibel maandabonnement is maandelijks opzegbaar met in achtneming van een opzeg termijn van één maand en met uitzondering van de maanden JUNI, JULI en NOVEMBER.

   

  Vast Jaarabonnement

  4.8.        Kiest u voor een vast jaarabonnement dan verplicht u zich in te schrijven en de dansschool te machtigen om maandelijkse de contributie via een automatische incasso te incasseren. Door het invullen van het inschrijfformulier voor een jaarabonnement machtigt u hiermee de dansschool het betreffende bedrag van uw rekening af te schrijven voor een bepaalde periode van 12 maanden. Binnen deze periode is opzeggen niet mogelijk. Na 12 maanden word uw abonnement automatisch  omgezet naar het flexibel maandabonnement met de daarbij horende contributie kosten en waarvan een opzeg termijn van één maand geldt. LET OP! een jaarabonnement is voordeliger dan een maand abonnement. U kunt na het verloop van uw jaarabonnement opnieuw een keus maken om een ofwel opnieuw een voordelig jaarabonnement te nemen, het flexibel maandabonnement te behouden of op te zeggen.

  4.9.         U verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat er voldoende saldo op uw rekening staat. Bij niet tijdige betaling bent u in verzuim en is het gehele nog openstaande bedrag direct opeisbaar, tevens kan de toegang tot de dansschool voor een bepaalde periode worden ontzegd. Indien de dansschool een niet betaalde vordering uit handen geeft, komen alle gerechtelijke kosten voor rekening van de in gebreke zijnde;

   

  4.10.         Als de dansschool kosten moet maken voor het uitvoeren van extra administratieve handelingen door u toedoen, zullen deze kosten worden doorberekend;

   

  Artikel 5. Afmelding

  Losse lessen, maandabonnement en jaarabonnement

  5.1.               Als u door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat bent de lessen te volgen, bent u verplicht dit zo spoedig mogelijk aan de dansschool te melden;

  5.2.              Afmelding tijdens de loop/duur van een losse les, maandabonnement en jaarabonnement- om welke reden ook - bent u verplicht de volledige contributie te betalen;

  5.3.              Er vindt in geen geval restitutie van de contributie of tussentijdse beëindiging van de incasso-opdracht plaats;

   

  Inhalen

  5.4.         Bij ziekte en afwezigheid naar eigen toedoen en door onvoorziene omstandigheden is het niet mogelijk om lessen op een ander tijdstip en in een andere les in te halen. De uitzondering op deze regel geldt enkel en alleen voor de workout-lessen waarvan de lesinhoud en opbouw identiek zijn aan elkaar. In dit geval mag u de les inhalen in de eerst volgende identieke les en binnen een  periode van zeven dagen na afmelding.

   

   5.5.              Bij ziekte of afwezigheid van een leraar wordt voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast en mag de les op een ander moment ingehaald worden zonder extra kosten en binnen een termijn van 4 weken. Als een les word afgelast wordt u hierover via een mailbericht, sms of telefonisch op de hoogte gesteld.

   

  Cursus en workshops

  5.6.      De dansschool mag workshop en cursusdagen of -tijden wijzigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld bij te weinig cursisten of afwezigheid van docenten. In geval van annulering door de dansschool vóór aanvang van de cursus wordt wanneer er geen vervangende oplossing aangeboden word het cursus geld terugbetaald. Wanneer annulering tijdens een cursus of workshop plaatsvindt zal een compensatie in de vorm van een korting of gift worden aangeboden. Restitutie in dit laatste geval is niet mogelijk.   

   

   

   

  Artikel 6. Wijzigen of Beëindiging inschrijving

  6.1.              Uw inschrijving eindigt automatisch en direct na afloop van de laatste les van een losse les, cursus of workshop, waarvoor u zich heeft ingeschreven. De uitzondering hierop is het maandabonnement en jaarabonnement op het vast lesaanbod;

  6.2.              U kunt daarna opnieuw de keuze maken u aan te melden voor een losse les cursus en/of workshop;

   

  Flexibel maandabonnement

  6.3.         Uw flexibel maandabonnement op het vast lesaanbod is maandelijks opzegbaar met uitzondering van de maanden JUNI, JULI en NOVEMBER. U kunt op alle dagen van de maand opzeggen mits u GEEN betalingsachterstand heeft, niet verbonden bent aan een korting actie en met in acht neming van een opzegtermijn van één maand. De contributie wordt na opzegging nog éénmaal afgeschreven van uw bankrekening. Uw uitschrijving dient schriftelijk middels een uitschrijfformulier te geschieden. Deze is verkrijgbaar in de dansschool.

   

  Vast jaarabonnement

  6.4.         Uw vast jaarabonnement op het vaste lesaanbod is gedurende de periode van twaalf maanden vanaf het moment van inschrijving niet opzegbaar. Na 12 maanden word uw abonnement automatisch  omgezet naar het flexibel maandabonnement met de daarbij horende contributie kosten. U kunt op alle dagen van de maand opzeggen mits u GEEN betalingsachterstand heeft, niet verbonden bent aan een korting actie en met in acht neming van een opzegtermijn van één maand. De contributie wordt na opzegging nog éénmaal afgeschreven van uw bankrekening. Uw uitschrijving dient schriftelijk middels een uitschrijfformulier te geschieden. Deze is verkrijgbaar in de dansschool.

   

  6.5.     De dansschool behoudt zich het recht uw inschrijving per direct te beëindigen in de onderstaande gevallen:

  -          zonder waarschuwing vooraf indien u de algemene voorwaarden en/of huisregels van de dansschool ernstig en/of herhaaldelijk schendt;

  -          zonder waarschuwing vooraf indien u zich misdraagt jegens andere cursisten of medewerkers van de dansschool;

  -          zonder waarschuwing vooraf indien u opzettelijk schade toebrengt aan de eigendommen van de dansschool, medewerkers of leerlingen;

  -          middels een schriftelijke waarschuwing vooraf indien u de contributie niet binnen 14 dagen na het moment van de eerste mislukte incasso heeft voldaan. De betalingsverplichting vervalt hier niet mee.

  Er volgt in geen van bovenstaande gevallen restitutie van de contributie of stopzetting van de incasso-opdracht.

   

   

  Artikel 7. Aansprakelijkheid

  7.1.              U betreed de dansschool op eigen risico. De dansschool is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool;

  7.2.              Raadpleeg eerst uw huisarts indien uw gezondheid of een zwangerschap beperkingen of gezondheidsrisico’s met zich mee zou kunnen brengen bij uw deelname aan een cursus;

  7.3.              U neemt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico deel aan een les, cursus of workshop;

  7.4.         Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De dansschool is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten op het terrein van of in de dansschool;

  7.5.              Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden vrijwaart u de dansschool, en medewerkers voor iedere aansprakelijkheid  voor directe of indirecte schade welke u heeft geleden tijdens uw aanwezigheid in en om de dansschool ;

  7.6.     Schade toegebracht aan de inventaris of het gebouw wordt op de betrokkene verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

   

   

  Artikel 8. Overige bepalingen

   

  8.1.         Tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de cursist en/of assistent. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een (voormalig) cursist en/of (voormalig) assistent niet toegestaan het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel en/of in groeps- of verenigingsverband buiten de dansschool aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist en/of assistent aan de directie van de dansschool zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van 1500 (zegge: eenduizendvijfhonderd) euro per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de eigenaar van de dansschool om verdere schade te vorderen;

   

  Vakantie en feestdagen

  8.2.         De Dansschool zal op alle nationale feestdagen gesloten zijn. Welke dagen dit zijn kunt u terugvinden op de website.

  8.3.        De dansschool behoud zich het recht in de vakantie perioden 6 weken per jaar gesloten zijn. M.u.v. nationale feestdagen. Op welke data de vakanties precies vallen kunt u terugvinden op de website. Waar mogelijk en op voorbehoud van voldoende animo zal de dansschool een aangepast zomerrooster aanbieden.

   

  Artikel 9. Geldende huisregels

  Er gelden bij de dansschool huisregels, waaraan u zich te allen tijde dient te houden. Een beknopt overzicht van huisregels kunt u ook vinden bij de ingang en in de zaal van de dansschool.

   

  9.1.        De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren;

  Alle leerlingen en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen, die gegeven worden door de directie en/of de medewerkers op te volgen;

  9.2.        Er is gratis parkeer mogelijkheid nabij de dansschool. Parkeren op de parkeergelegenheden in de omgeving van de dansschool is geheel op eigen verantwoording.

  9.3.        Roken

  -     Er geldt in de dansschool een rookverbod;

  -          Als de voordeur is gesloten, te weten tijdens de lessen, dansavonden en activiteiten, verzoeken wij u niet naar buiten te gaan om te roken. U kunt daarmee voor extra controle en/of overlast zorgen.

  9.4.   Foto- en filmopnamen

  -          Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de directie. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen per direct worden ingetrokken;

  -          U geeft de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, cursisten of bezoekers te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. U kunt ter plekke aan de directie of fotograaf kenbaar maken, als u niet gefotografeerd wenst te worden, als uw foto's niet op de website of social mediapagina's van de dansschool mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt;

  -     De (door de fotograaf) in de dansschool gemaakte foto's en foto's, die op de website of social media pagina's van de dansschool staan, zijn uitsluitend voor privégebruik bestemd en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. Tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de directie.

  -              de dansschool behoud zich het recht om foto’s en video opnamen te maken tijdens een les cursus of workshop ten behoeven van promotionele doeleinden. Vooraf aan de les, cursus of workshop zal duidelijk aangegeven wanneer er gefilmd of gefotografeerd word en wat de doeleinden zijn van de foto’s of video’s. Leden hebben dan de keus om wel of niet te figureren. U kunt achteraf geen rechten ontlenen voor het publiceren van foto en film materiaal.

   

  Artikel 10. Toepassing

  10.1.   Niets uit deze algemene voorwaarden en van de gehele website mag worden overgenomen, verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij schriftelijk, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie;

  10.2    De algemene voorwaarden en de gegevens op deze website zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De directie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die in de algemene voorwaarden of op de website kunnen voorkomen;

  10.3.   De directie is gerechtigd, indien noodzakelijk, deze algemene voorwaarden en/of huisregels te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De algemene voorwaarden en huisregels zullen altijd ter inzage liggen;

  10.4.     Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan;

  10.5.     Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

   


  Artikel 11. Kinderen en Tieners van 4 t/m 18 jaar

  Begrippen

  Onder Ouder wordt verstaan: de ouder volgens de wettelijke bepalingen, of voogd. Of een nader persoon die door de Ouder of Voogd is aangewezen om het kind te brengen of op te halen.

   

  11.1.      De dansschool is toegankelijk voor personen vanaf 4 jaar. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s) niet zelfstandig bij de dansschool inschrijven. Ouder(s)/verzorger(s), die de overeenkomst voor minderjarigen aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor alle consequenties verbonden aan de inschrijving en algemene voorwaarden;

   

  11.2.      De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder of Voogd.

   

  11.3       De ouder of voogd van het kind draagt de verantwoording en dient zich te houden aan alle bepalingen die zijn vastgesteld in de algemene voorwaarden. (Artikel 1 t/m 11 van de algemene voorwaarden)

   

  11.4.      De Ouder draagt zorg dat de Divine Dance Studio beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de Ouder.

   

  11.5.      De Ouder brengt en haalt het kind op tijd op en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen.

   

  11.6.      De Ouder meldt tijdig, in ieder geval voor de les, een absentie, indien het kind ziek is.